กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปุรินทรธ์ ดำเสนา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนันธิยา เจนไพร
พนักงานราชการ