กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิระพงษ์ วงค์พะไล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสใบทิพย์ เหลือสืบชาติ
ครูธุรการ