กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธัญญวัตร มะทีมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววัชรี ฉุยฉาย
ครู คศ.1