กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธัญญวัตร มะทีมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววัชรี ฉุยฉาย
ครูผู้ช่วย

นายอดิศักดิ์ อุดมสันต์
พนักงานราชการ

นางสาวกัญญ์ชิสา นาคินชาติ
พนักงานราชการ