กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชญาน์นันท์ ตวงกระสินธุ์
ครู คศ.1

นางสาวพรพรรณ สวัสดิ์สุข
พนักงานราชการ

นายธรณ์เทพ ลีศิริรุ่งโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี ชาวสวน
ครูผู้ช่วย